Het sociaal tarief gas en elektriciteit - Privacyverklaring

Het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning en de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) zien erop toe dat uw privacy wordt gerespecteerd, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geeft meer uitleg over hoe uw persoonsgegevens via deze website worden verzameld en verwerkt.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de manier waarop het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) en de FOD Economie persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals hieronder beschreven.

1.Veiligheid

Het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) en de FOD Economie verbinden zich ertoe om alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om een dergelijke veiligheid te waarborgen, wordt de communicatie tussen de server en uw computer versleuteld, net als de communicatie van gegevens aan de FOD Economie.

2. Registratie

Om u te identificeren via de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord of de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord/token, moet u zich eerst registreren.

Tijdens het online registratieproces moet u een aantal gegevens opgeven die ter identificatie en authenticatie door het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) worden bewaard en verwerkt.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Deze website verzamelt persoonsgegevens over u wanneer u zich aanmeldt.

De gegevens die u via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om u correct te identificeren op het moment dat u uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wilt raadplegen.

Door deze persoonsgegevens te verstrekken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) ze mag verwerken en doorgeven aan de FOD Economie om uw vraag tot raadpleging te behandelen.

De antwoordgegevens die u over uw persoonlijke situatie ontvangt, worden niet door het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) bewaard.

4. Cookies

Een tijdelijke cookie wordt gebruikt voor het identificeren van de werksessie van de gebruiker. Na afloop van de sessie wordt deze cookie verwijderd: door de browser wanneer de gebruiker deze sluit, door de server wanneer de gebruiker op "afmelden" klikt, of na een time-out van 15 minuten.

Er wordt ook een tijdelijke cookie gebruikt op netwerkniveau om de aanvragen naar de juiste server te sturen in het kader van de verdeling van de aanvragen (loadbalancing).

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals bepaald in de privacywet kunt u op elk moment uw persoonsgegevens raadplegen en kosteloos verbeteren door contact op te nemen met het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) of de FOD Economie.

Bovendien hebt u op grond van artikel 6, 5de lid, van de programmawet van 27.04.2007 het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de automatische toekenning van het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en aardgas. Het enige wat u daarvoor moet doen, is uw verzet door middel van een gedateerde en ondertekende brief aan uw energieleverancier(s) kenbaar maken. In dat geval verliest u het voordeel van automatische toekenning van het sociaal tarief, zonder uw eventuele recht te verliezen.

6.Wijzigingen

Het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 1.03.2017.

7. Contactgegevens

Het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) is verantwoordelijk voor de verwerking van de authenticatiegegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan. U kunt contact opnemen met de Fedict Service Desk op het volgende adres:

FOD Beleid en Ondersteuning
Directoraat-Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict)
WTC III
Simon Bolivarlaan 30/9
1000 Brussel
Tel.: 02 740 79 93
E-mail: servicedesk.DTO@bosa.fgov.be

De FOD Economie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die tijdens de raadpleging worden verzameld. U kunt contact opnemen met de FOD Economie op het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie (SOCTAR)
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Contact Center
Tel.: 0800 120 33 (tussen 9u en 12u en 13u en 17u)
Fax: 0800 120 57
E-mail:info.eco@economie.fgov.be
Website: https://economie.fgov.be