Het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit - Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden").

Wij nodigen u uit om deze aandachtig te lezen voordat u deze website gebruikt.

Indien u moeilijkheden ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet te gebruiken.<

1. Doel en inhoud van de website

Deze website biedt u de mogelijkheid om online uw persoonlijke situatie, in verband met de automatische toekenning van het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit komende uit de gegevensbank van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna FOD Economie), te raadplegen.

Om toegang te krijgen tot de website moet de gebruiker zich eerst identificeren met een elektronische identiteitskaart, een gebruikersnaam/wachtwoord/token of een gebruikersnaam/wachtwoord.

2. Toegang tot de site

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie moet u zich eerst kenbaar maken. U heeft drie mogelijke toegangsmogelijkheden:

  • hetzij via uw elektronische identiteitskaart (eID),
  • hetzij via een veiligheidscode of token,
  • hetzij via een combinatie gebruikersnaam en password.

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De gegevens zijn persoonlijk maar kunnen niet als juridisch advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materiaal zijn beschikbaar “zoals ze zijn” en zonder dat er juridische garanties zijn. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

De informatie en documenten die beschikbaar zijn via deze website hebben geen enkele juridische waarde. Ze zijn slechts ter informatie gegeven en verlenen geen bijzonder recht aan de persoon op wie zij betrekking hebben. U kunt deze informatie dan ook niet gebruiken om het sociaal tarief aan te vragen bij uw leverancier.

Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, moet u steeds de bevoegde personen raadplegen. De website informeert u over de bevoorrechte contactpunten. Indien u twijfelt, richt u tot het Contact Center van de FOD Economie (zie punt 9).

4. Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Het Directoraat Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) en de betrokken diensten leveren redelijke inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kunt u steeds de FOD Economie contacteren. Uw energieleverancier kan u eventueel hierbij helpen.

Het Directoraat Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Het Directoraat Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) kan echter de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan het Directoraat Generaal Digitale Transformatie niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder ondervindt.

Het Directoraat Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) en de betrokken diensten kunnen echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

5. Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die bij deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van het Directoraat Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) en de betrokken diensten.

6. Wijzigingen

Het Directoraat Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 1-03-2017.

7. Bescherming van uw persoonsgegevens

Het Directoraat Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict) en de betrokken diensten respecteren uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze Privacyverklaring raadplegen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring worden geregeld naar Belgisch recht. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

9. Contactgegevens

U heeft bijkomende informatie nodig of u wenst opmerkingen te formuleren?

Neem dan contact op met:

FOD Beleid en Ondersteuning
Directoraat Generaal Digitale Transformatie (ex-Fedict)
WTC III
Simon Bolivarlaan 30/9
1000 Brussel

Tel.: 02 740 79 93
E-mail: servicedesk.DTO@bosa.fgov.be

U kunt ook direct contact opnemen met de bevoegde dienst van de FOD Economie.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie (SOCTAR)
Koning Albert II-Laan 16
1000 Brussel

Contact Center
Tel: 0800 120 33 (tussen 9u en 17u
Fax: 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be.